ปรับขนาดตัวอักษร จะปรับได้ก็ต่อเมื่อ สมาชิกไม่ Fix ตัวอักษร

แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม

 
วันที่ 13/10/2009 จำนวนผู้เยี่ยมชม 3381 คน
 • แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม
  สวัสดิการ เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษาอังกฤษว่า welfare มีความหมายครอบคลุมถึงสวัสดิการในทางเศรษฐศาสตร์ (economic welfare) และสวัสดิการสังคม (social welfare)
  สวัสดิการในทางเศรษฐศาสตร์ ถือเอาความเชื่อและความพอใจของผู้บริโภคเป็นตัวกำหนดถ้าพอใจมาก็ถือว่าได้สวัสดิการมาก เช่น ซื้อสินค้าราคาถูกกว่าที่คิดไว้ก็ถือว่าได้สวัสดิการมาก ถ้า
  คิดว่าสินค้าที่จะซื้อมีราคา 100 บาท แต่ซื้อในราคา 80 บาท ก็ถือว่าได้สวัสดิการมากกว่าเดิม 20 บาทเป็นต้น ส่วนสินค้านั้นจะมีคุณภาพเป็นอย่างไร ส่งผลดีผลเสียต่อร่างกายและสภาพแวดล้อมหรือไม่ ไม่ใช่สิ่งสำคัญ ส่วน สวัสดิการสังคม จะถือเอาความจำเป็นของสังคมโดยส่วนรวมเป็นตัวกำหนด เช่น การรักษาพยาบาล ต้องทำให้ทุกคนในสังคมมีสุขภาพดีหรือการศึกษา ต้องทำให้ทุกคนในสังคมมีความรู้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เป็นต้น ดังนั้นในหลาย ๆ สังคมจึงเห็นกันว่าสวัสดิการเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเข้าถึง จะต้องได้รับ เพราะมันเป็นเรื่องของสิทธิพื้นฐานทางสังคม
  (social basic right) ของทุกคนในประเทศสังคมนิยมและประเทศที่มีรัฐบาลสังคมประชาธิปไตย เช่น กลุ่มประเทศ สแกนดิเนเวีย ประเทศเยอรมัน ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือประเทศที่มีพรรคแรงงานเป็นรัฐบาลรัฐบาลจะมีบทบาทสำคัญในการจัดสวัสดิการสังคม ประเทศเหล่านี้จะมีระบบสวัสดิการโดยรัฐที่เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนจะได้รับสวัสดิการอย่างรอบด้านและทั่วถึง
  แต่ในประเทศที่ยึดแนวทางทุนนิยมเสรีหรือเสรีนิยมใหม่ จะให้ความสำคัญกับกลไกตลาดมากกว่าบทบาทของรัฐบาล จึงต้องการให้ภาคประชาชนมีบทบาทสำคัญในการจัดสวัสดิการ ส่วน
  รัฐบาลจะเข้าไปจัดการเฉพาะส่วนที่ภาคประชาชนไม่สามารถจัดการได้จริง ๆ ตัวอย่างของแนวคิดนี้คือ ระบบของประเทศสหรัฐอเมริกาการทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดสวัสดิการสังคม ที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เกิดขึ้นจากการประมวลเนื้อหาสำคัญของรายงานวิจัย “บทสังเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย” ของ ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ และเพื่อความสมบูรณ์ของ เนื้อหา จึงเพิ่มเติมข้อมูลบางส่วนจากรายงานวิจัยเรื่อง “แนวคิดเกี่ยวกับการประกันสังคม
  ประสบการณ์ของรัฐสวัสดิการในยุโรป” ของ วรวิทย์ เจริญเสิศ โดยแบ่งเนื้อหาในการนำเสนอ
  ออกเป็น 3 ส่วนได้แก่

  1. พัฒนาการของการจัดสวัสดิการสังคมในยุโรป
  2. แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมในปัจจุบัน
  3. แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมในประเทศไทย

  เนื้อหาด้านบนเป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนเท่านั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารอ่านเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่นี่
  Download Click

 • รูปภาพ :
  ไม่พบรูปภาพ